Sınıf Geçme Yönetmeliği

Sınıf Geçme Yönetmeliği

A.DEVAMSIZLIK

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır .

B.NOTLAR

1. Bir dersten başarılı olma

Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;  İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekmektedir.

2. Sınıf geçme

Hazırlık sınıfından Lise 1 ‘e geçme

Öğrenci , sınıf geçmeye esas derslerden ( Fransızca ve Türkçe) başarılı olmalıdır.

Bu derslerden başarılı olmaması halinde yeterlilik sınavından 70 alması gerekir. 70 alıp başarılı olan öğrenciler  9 uncu sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.

Diğer sınıflarda sınıf geçme

Doğrudan sınıf geçme – (1) Ders yılı sonunda; a) Tüm derslerden başarılı olan, b) Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.

(2) Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden (9. Sınıf için Türk Dili ve Edebiyatı ve Fransızca; 10. 11. ve 12.sınıflar için Dil ve Anlatım) başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması (1) Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder.

Sınıf tekrarı

Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır.

12.sınıflar, diploma

Sorumlu dersi bulunmayan son sınıf öğrencileri diploma almaya hak kazanır.

Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir.Sorumluluk sınavları yılda iki kez yapılır. 50 puan alan öğrenci o dersten başarılı sayılır.