İç Yönetmelik

İç Yönetmelik

T.C.

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI
ÖZEL SAINT MICHEL FRANSIZ LİSESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
İÇ YÖNETMELİĞİ

 

Saint-Michel Fransız Lisesi İç Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır. İç yönetmeliğimizin, veli ve öğrencilerimiz tarafından birlikte değerlendirilmesi ve gerektiğinde başvurmak üzere yıl sonuna kadar saklanması önemle rica olunur.
Veli ve öğrencinin imzası Yönetmeliğin okunduğu, anlaşıldığı ve Yönetmeliğe uyulacağı anlamı taşır.

 1. GEÇ GELME , DEVAMSIZLIK

     Geç gelme 

Geç gelme, öğretmenler kurulunun belirlediği süre ile sınırlı olmak kaydıyla sadece  birinci ders saati için geçerlidir. Ancak her 5 defa geç kalma yarım gün devamsızlık sayılır.Bu sebeple birinci derse girmeyen daha sonraki derslere geç gelen, dersler bitmeden erken ayrılan öğrencilerin durumları devamsız olarak değerlendirilir.

Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi sene başı öğretmenler kurulunda karara bağlanmıştır, buna göre  okula  08:15 ‘ ten sonra gelen öğrenciler birinci derse giremeyeceklerdir. Geç gelme durumu istisnai olmalıdır.Bunun dışındaki geç gelmelerde öğrenci bir sonraki derse girebilir.

Devam, devamsızlık

Öğrencinin okula devamı esastır, dersin öncelikle derste öğrenilmesi başarının temel ilkesidir.

– Veliler, öğrencilerin devamını sağlamakla yükümlüdür. Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına  gelmeyenlerin devamsızlığı 1 gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Sabah geç gelmeler  için mazeret kağıdı kabul edilmez. (Sabah kan analizi, erken saatte vize randevusu vs. önceden haber verilmek ve belgelendirilmek koşuluyla bu kapsamın dışındadır.)

– Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içerisinde erkenden velisine mesajla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, velisine yazılı olarak bildirilerek, varsa  özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir .Her devamsızlık doktor raporu veya veli dilekçesiyle belgelenmelidir.

 – Devamsızlık süresi özürsüz 10,  toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. 

-Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü aşan öğrenciler belgeyle ödüllendirilemez.

– Okulda bulunduğu halde, gün içinde izinsiz olarak bir veya daha fazla derse/etkinliğe girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır ve davranışı Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir.

-Sınav/quiz: Tüm devamsızlıklar belgelenmelidir. Sınav ve quiz gününde yapılan devamsızlık için doktor raporu gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı çok özel durumlarda velinin okula şahsen gelip mazeret dilekçesini ilgili müdür yardımcısına vermesi gerekmektedir. Bir sınava veya quize gelemeyen öğrencinin velisinin gün içinde müdür yardımcısını telefonla veya mail ile devamsızlığın nedeniyle ilgili bilgilendirmesi gerekir. Herhangi bir sebeple bir sınava, quize giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrencinin telafi sınavı, okula geldiği günden itibaren uygulanabilir. 

– Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin  özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-okul sistemine işlenir. MEB yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi uzatılabilir” maddesinin uygulanabilmesi için velinin okula gelerek müdür yardımcısıyla görüşmesi ve gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçe ile mazeret kağıdı ve/veya raporu okul idaresine teslim etmesi gerekir. Dilekçe okul idaresi tarafından değerlendirilir, işlem buna göre yapılır.

– Eğitim-öğretim saat 08:00 ‘da başlar. Öğrenci en geç toplanma saati olan  07:50 ‘ de okulda  olmalıdır .

– Okula geç gelen öğrencinin sınıfa alınabilmesi için ilgili müdür yardımcısından derse kabul kağıdı alması gerekir.

– Okul servisinin okula geç gelmesi durumunda öğrenciye sınıfa giriş kağıdı verilir ancak devamsızlık e-okula girilmez. 

-Okula gelen öğrenci derslerin bitimine kadar okuldan ayrılamaz. Özel bir nedenle okuldan çıkmak zorunda olan öğrenciler velileri veya velilerinin izin verdiği kişiler tarafından (öğrenci velisi kendisi gelemeyecekse öğrenciyi kimin alacağını mutlaka yazılı olarak  ilgili müdür yardımcısına bildirmelidir) müdür yardımcısının vereceği çıkış belgesiyle okuldan çıkarılabilir.

– Doktor randevularının çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde alınmaması gerekmektedir. İzin alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, izin isteğinin bir gün  önceden ya da izin istenilen gün sabah en geç 08:30 ‘a kadar yazılı olarak ilgili müdür yardımcısına bildirilmesi gerekmektedir.

– Öğrenci okulda rahatsızlandığında durumunu müdür yardımcısına bildirir. Öğrencinin eve gönderilmesi gereken durumlarda  veli okul  tarafından aranır .

– Sınava hazırlanmak için devamsızlık yapmak eğitimde düzen ve programlı olma anlayışına engeldir. Öğrencinin okula gelmediği günlerde sınavlarda sorumlu olacağı konuların işlendiğini unutmamak gerekir. Ayrıca diğer öğrencilere istenmeyen bir örnek oluşturması nedeniyle de onaylanmayacağından, velilerimizin bu konuda özenli davranması  beklenir.

 1. SINIF GEÇME-SINAVLAR
  – Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; o dersten iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70    olması gereklidir.
  Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır.- Hazırlık sınıflarında sınıf geçme, Fransızca ve hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı derslerindeki başarı durumuna göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Bu sınıflarda Fransızca ve/veya Türkçe derslerinden ders kesiminde başarılı olamayan öğrenciler okulun açıldığı ilk hafta Yeterlilik  sınavına alınır. Başarısız olduğu dersin sınavından en az 70 alan öğrenciler o dersten başarılı sayılır.
  Hazırlık sınıflarında yıl sonu başarı ortalaması ile veya sorumlu olarak sınıf geçilemez. Başarısız olanlar, bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfı başarısı diploma düzenlenmesinde dikkate alınmaz.

– Lise sınıflarında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçerler. Bu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı( 9,10,11 ve 12.sınıflarda) ve Fransızca dersleri (9. ve 10. sınıflarda) yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerdir.Ortalamayla geçilemeyen derslerinden başarılı olmak koşuluyla, zayıf notu bulunsa bile yıl sonunda ağırlıklı puan ortalaması en az 50 olan öğrenciler ortalama ile sınıf geçerler. Doğrudan veya yıl sonu başarı puanı ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ders kesiminde puan ortalaması 50’nin altında olup, 4 ve daha fazla başarısız notu olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Alt sınıflar dahil toplam 6 ’dan fazla sorumlu dersi bulunanlar sınıf tekrarı yapar. Ortalamayla geçilemeyen  derslerden başarısız olanlar ancak sorumlu olarak sınıf geçebilirler. Sorumluluk o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar. Sorumluluk sınavları birinci ve ikinci dönemin ilk haftasında ve yıl sonunda olmak üzere olmak üzere bir öğretim yılında 3 kez yapılır.
Bu uygulamalar Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği maddeleri doğrultusundadır. İlgili yönetmelikte değişiklik olması durumunda veli ve öğrenciler bilgilendirilir.

– Performans notu: Her dersten 2 performans notu verilir.Zümre kararıyla 3 performans notu da verilebilir.Her dönem  başında performans kriterleri ders öğretmenleri tarafından öğrencilere bildirilir , öğrenciler bu kriterlere göre değerlendirilir.

– Öğretim yılı sonunda.
Derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;
70.00-84.99 arasındakiler Teşekkür belgesi, 
85.00 ve üzeri olanlar Takdir belgesi ile
6 dönem arka arkaya Takdir belgesi alan öğrenciler Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilir.

 1. SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR

 – Sınav sırasında cep telefonu, tablet, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat ve benzeri cihazlar yasaktır.

– Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, herhangi bir aracın ortak kullanımı, hesap makinası, sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanmaları ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.Uyarıya rağmen kurallara aykırı davranan veya sınavda kopya çeken veya çekmeye yeltenen öğrencilerin durumları gözetmenler tarafından tutulacak bir tutanakla belgelenecek ve gerekli işlem yapılacaktır. Gözetmenler, kurallara aykırı davranan öğrencinin sınava devam etmesine izin vermeyebilir.

– Sınav başlangıcından itibaren öğrenciler gözetmenlerin uyarılarına uymalıdır. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına oturma düzeninde değişiklik yapabilir.

– Öğrenciler sıraların üzerinde, duvarda vb. yerlerde sınavla ilgili olabileceği düşünülen yazıları temizleyip, ders notlarını sıranın altından kaldırıp çantalarına koymalıdır. Cep telefonlarını görevli öğrenciye veya müdür yardımcısına verdiklerinden emin olmalıdırlar. Sıraların üzerinde sadece kalem, silgi  kalemtraş olmalıdır. Kalem kutuları da çantalarında bulunmalıdır.

 

 • ÜNİFORMA VE DERS ARAÇ GEREÇLERİ

Tüm öğrencilerimizin okulumuz tarafından belirlenen  üniformaya  uymaları zorunludur. Beden eğitimi dersinde kırmızı okul logolu t-shirt , gri okul logolu eşofman üstü , gri okul logolu eşofman altı veya gri okul logolu şort giyilir.Bu kıyafetler beden eğitimi dersi dışında giyilmez.

  a) Kız öğrenciler:

 • Okul logolu siyah etek veya pantolon
 • Okul logolu mont
 • Siyah ,koyu renk, beyaz veya açık kahverengi ayakkabı
 • Okul logolu siyah veya beyaz bisiklet yaka  t-shirt(uzun veya kısa kollu)
 • Okul logolu siyah kapüşonlu fermuarlı  sweat-shirt
 • Okul logolu  uzun kollu siyah V yaka

b) Erkek öğrenciler :

 • Okul logolu siyah kumaş pantolon 
 • Siyah , koyu renk,beyaz veya açık kahverengi  ayakkabı
 • Okul logolu siyah veya beyaz bisiklet yaka  t-shirt(uzun veya kısa kollu)
 • Okul logolu  uzun kollu siyah V yaka
 • Okul logolu mont
 • Okul logolu siyah  kapüşonlu fermuarlı sweat-shirt

– Uzun tırnak, oje ve makyajlı olarak  okula gelmeleri yasaktır.

– Erkek öğrencilerin okula , kısa saçlı ve tıraşlı olarak gelmeleri gereklidir.

– Öğrencilerin göze çarpan takılarla okula gelmeleri yasaktır. Piercing, yüzük, kolye, bilezik, küpe ve rozet gibi takılarla okula gelmek yasaktır. Bu kurallara uymayan öğrencilerin takıları okul idaresince alınır ve ders yılı sonunda geri verilir.

– Öğrenciler okulda ders saatleri ve ders dışı saatlerde üniformalı olmalıdır.Ayrıca sweatshirt yerinen başka bir kıyafet giyilemez.

– Saint-Michel üniforması Saint-Michel’li olmanın onurunun, okula aidiyetin bir ifadesidir. Ayrıca   bireyin sorumlulukları ile ilgili davranışını da gösterir. Bu nedenle okulumuz öğrencilerinden üniforma anlayışına özen göstermelerini bekliyoruz. Öğrencilerin kıyafetleri temiz ve düzgün olmalı, yırtık içermemelidir.

– Bu kurallara uyulmadığında uygun olmayan kıyafetler aileye bilgi verilerek okul idaresince alınır ve dönem sonunda geri verilir. 

– Okula üniformasız gelen öğrenci sınıfa alınmaz, bu sırada öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilmez. Veli aranarak, öğrencinin üniformasını okula getirmesi istenir. Veliyi beklerken öğrenci ek ödev yapar. Bu süre bir ders saatini aşarsa öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Sınav gününde üniformasız gelen öğrenciye engel sınavı yapılır . Bu durum bir defadan fazla tekrarlanırsa durum ayrıca Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir.

-Her öğrencinin okula gelirken yanında bulundurması gerekenler:

 1. Şarjı dolu ipad
 2. Dersle ilgili öğretmenin istedikleri
 3. Ders  araç ve gereçleri 

 

 • GENEL KURALLAR 

– Okul yaşamını ilgilendiren tüm bilgiler okul internet sitesinde yayınlanmaktadır. Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli bilgilendirme sisteminden düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

Öğrenciler cep telefonu, video kamera ve benzeri elektronik aletleri ,kantin, bahçe, medyatek dahil olmak üzere okul içinde kullanamazlar. Telefon etmek isteyen öğrenci müdür yardımcılarının veya okul rehber öğretmenlerinin izniyle okulun telefonlarını kullanırlar. Telefonlar sabah birinci zilde kapatılır, sınıfta bulunan kutuya konulur. Birinci derse geç kalan öğrenci sınıfa girmeden önce telefonunu müdür yardımcısına teslim eder.Son dersin son iki dakikasında görevli öğrenci müdür yardımcısından anahtarı alır ve kutuyu açar .Öğrenciler sınıftan çıkarken telefonlarını kutudan alırlar.Cep telefonu veya benzeri aletler izinsiz olarak fotoğraf ve/veya video çekme amacıyla kullanılamaz. Pedagojik bir amaç için fotoğraf makinelerinin, cep telefonlarının ve video kameraların vb. aletlerin kullanımı müdür yardımcısının iznine bağlıdır.Öğrenci bu araçlardan birini kullanırken görüldüğünde söz konusu araç alınır ve dönem sonunda veliye imza karşılığı teslim edilir. Aynı öğrencinin yeniden herhangi bir elektronik aletle görülmesi durumunda ise iade yıl sonunda yapılır.

– Derste tablet kullanılmasını gerektirmeyen bir etkinlik yapılıyorsa, tablet mutlaka öğrencinin çantasında bulunmalıdır.

– Öğrencilere verilen şifreler kişiye özel olup, güvenlik nedeniyle paylaşılması sakıncalıdır. Başkasının şifresi kesinlikle kullanılamaz.

– Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin disiplinle ilgili hükümleri uyarınca okuldaki bilişim cihazlarından  uygun olmayan ve okul tarafından yasaklanan sitelere girilmesi, bu araçların eğitim amacı dışında kullanılması yasaktır.

– Okul eşyasına bilerek zarar veren öğrenciler, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin disiplinle ilgili hükümlerine  göre cezalandırılırlar. Zarar, öğrenci tarafından ödenir.

– Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin disiplinle ilgili maddeleri  ve iç yönetmelik sene başında tüm öğrencilerin tabletlerine gönderilir, sınıf öğretmeni tarafından sınıfta okunur ve gerekli açıklamalar yapılır.

– Projelerin ve ödevlerin hazırlanmasında kitap ve/veya internetten doğrudan kopya çekilmesi akademik dürüstlük ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Ödevlerin özenli olarak yapılması gerekir.Bu kapsamda medyateğin daha etkin kullanımı ve alınan kitapların/filmlerin zamanında iadesi önemlidir.

-Çevre bilinci yüksek öğrenciler yetiştirirken öncelikle yakın çevremize önem vermemiz gerekir.Sınıflar , kantin , tuvaletler  personel tarafından düzenli olarak temizlenir , ancak ortak alanların temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır. Sınıf içinde, ilgili derste kullanılmayan eşyaların sıra  ya da çanta içinde bulunması gerekir.Yerler ya da ortak alanlar kişisel eşyaların konulması için uygun değildir.Öğrenciler bulundukları sınıfın ve özellikle sıralarının temizliğinden sorumludurlar.

– Teneffüslerde öğrencilerin sınıflarını ve katları boşaltmaları gerekmektedir.Bahçe , medyatek ya da kantine inerler.

– Sınıflarda ve okul binası içinde kantin dışında  yemek yemek yasaktır.

– Öğrenciler kitaplarını sıra altlarında veya sınıflardaki raflarda düzenli olmak kaydıyla saklayabilirler. Özel eşyaların (kıyafet, resim dosyası, spor çantası vb.) sınıflarda bırakılması yasaktır.

– 11.sınıf öğrencileri sırayla nöbetçi öğrenci olarak görevli olup, nöbetçi öğretmene ve idareye her konuda yardımcı olmakla yetkilidirler. Öğrenciler nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin uyarılarını dikkate alırlar.

– “Saint Michel” adı ve SM logosu kurumun tescilli mülkiyetidir. Kanuna uygun olarak tescil edilmiş olduklarından kişisel ve/veya kamusal amaçlarla (basılı evrak, video ya da ses kaydı, elektronik ortam, sosyal medya vb) herhangi bir ortamda kullanılmaları ve yayınlanmaları kesinlikle yasaktır. Öğrenciler idarenin izni olmadan, okulun adını hiçbir kültürel, sportif veya ticarî etkinlikte kullanamazlar.

– Okul saatlerinden sonra okulda kalarak öğretmen gözetimi dışında çalışma yapacak öğrenciler müdür yardımcılarını bilgilendirmek zorundadırlar.

– Sigara, alkol vs gibi zararlı maddeleri okul içinde ve çevresinde bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Bu davranışlar görüldüğünde öğrenci disiplin  kuruluna sevk edilir.

– Adres, telefon, mail ile ilgili değişikliklerin okul idaresine duyurulması önemli ve zorunludur.
e-okuldan matbu olarak gönderilen evraklar Mernis sisteminde kayıtlı ikamet adresinize gönderilmektedir. Resmi kayıtlar ile okul kayıtları arasındaki tutarlılık velinin sorumluluğundadır.
Okuldan mail ve sms ile veli ve öğrenciye gönderilen duyuruların okunması ve gereğinin zamanında yapılması kişilerin sorumluluğundadır.

– Okul müdürünün gerekli gördüğü durumlarda çanta ve üst araması yapılır.

– Sınav kağıtları her sınav sonrasında öğrencilere gösterilir ve öğrencilerin tüm soruları cevaplanır.Performans notları da öğrencilere açıklanmalıdır.

– Öğrenciler okulun tüm öğretmenlerine, personeline ve arkadaşlarına karşı saygılı davranırlar. Tehlikeli oyunlardan ve kaba hareketlerden kaçınırlar.

– Öğrenciler okul içinde bağırmazlar, ıslık çalmazlar, gürültü yapmazlar.

– Öğrenciler, ders esnasında, bağlı oldukları Müdür Yardımcısının iznini almadan başka bir sınıfa girmezler, kişisel duyurular için sınıf tahtasını  kullanmazlar, afiş asmazlar. Tüm duyurular için müdür yardımcısının onayını isterler.

– Öğrenciler okula büyük paralar ve değerli eşyalar getirmezler. Getirdikleri takdirde Müdür Yardımcısına teslim ederler ve okuldan çıkarken geri alırlar. Aksi halde Okul İdaresi hiçbir sorumluluk kabul etmez.

– Servis kullanan öğrenciler okula gelirken araçtan okul bahçesinde inerler ve eve dönerken araca okul bahçesinde binerler. Okul idaresi araca okul dışında binen veya inen öğrencilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez, tüm sorumluluk veliye aittir.

 

 • OKUL İÇİ VE  DIŞI ETKİNLİKLER

-Okulumuz, ders yılı boyunca öğrencilerimizin sosyal olarak olgunlaşmalarını sağlamak ve çeşitli deneyimler kazanabilmeleri amacı ile birtakım etkinlikler düzenler.Ancak gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan bu etkinliklere katılan öğrencilerin derslerini aksatmamaları esastır. Etkinlikler dolayısı ile öngörülen ders programının ve sınav tarihlerinin değiştirilmesi veya iptal edilmesi söz konusu değildir .

– Okuldaki tüm etkinlikler okul idaresinin izniyle yapılır. Öğrenciler okulun farklı alanlarına (sınıf, bahçe vb.) önceden izin almaksızın hiçbir afiş vb. asamazlar, izin aldıkları etkinliğin kapsamının dışına çıkamazlar. Bu etkinlikler okul malına ve/veya okul öğrencilerine zarar verir bir nitelik içerirse ya da etkinlik sırasında Disiplin Yönetmeliğine aykırı bir durum gerçekleşirse söz konusu öğrencilerin durumu Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir. 

– 12. Sınıf öğrencilerimizin veda  kutlamalarını okul yönetiminin onayı ile sürdürmeleri kurumsal bir sorumluluktur. Bu nedenle birlikte olunacak mezuniyet eğlencelerinde öğretmenlere, personele, diğer sınıf seviyelerindeki öğrencilere karşı saygılı olunmalı; bu eğlencelerde havai fişek, renkli toz, yağlı boya, su , herhangi bir sıvı ya da amaçları dışında kullanılan besin ürünleri vb. hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Kutlama sadece kurum içerisinde yapılır. 

– Okul öğrencileri, okulun adını kullanarak okulun izni olmadan gezi, etkinlik vs. düzenleyemez. Veli bilgilendirilmeden okul tarafından şehir içi/şehir dışı gezi düzenlenmez. Velinin yazılı izni olmadan öğrenci hiçbir geziye katılamaz.

– Okul gezileri eğitsel amaçlı olup öğrenciler bu geziler sırasındaki tüm tutum ve davranışlarından sorumludur.

MUVAFAKATNAME

Velisi bulunduğum  …………………………………….    ……………………………………….   ‘in ve ailemizin kişilik haklarını ihlal etmemek koşuluyla; çocuğumuzun Saint Michel Fransız Lisesi ‘nde ve okul yönetiminin denetimindeki okul dışı etkinliklerde çekilecek fotoğrafları ile ses  ve video kayıtlarının, okulunuzun web sayfası , ile her türlü yazılı, basılı ve görsel mecra ve medyada kullanılmasına, işlenmesine, basılmasına, yayımlanmasına, çoğaltılmasına, temsiline , umuma iletimine  ve dağıtımına süresiz olarak izin veriyoruz. Bu tür kullanıma tamamen kendi rızamız ile izin verdiğimizi ve bu konuda muvafakatimizin tam olduğunu; bunların kullanılması sebebiyle Saint Michel Fransız Lisesi’nden, yöneticilerinden ve / veya çalışanlarından hiçbir nam ve sıfat altında hak talep etmeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

MUVAFAKATNAME

Velisi bulunduğum  …………………………………….    ………………………………………. ‘ in,  Saint Michel Fransız Lisesi’nde ve okul yönetiminin denetimindeki okul dışı etkinliklerde herhangi bir sağlık sorunu yaşaması durumunda  ve okulunuzda kayıtlı  iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşılamaması halinde; çocuğumuzla ilgili her türlü acil tıbbi yardım talep etme kararı verme yetkisinin okul yönetimine ait olduğunu, bu yetkinin kullanılması nedeniyle doğacak giderlerden okul yönetimini sorumlu tutmayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

ŞEHİR İÇİ TÜM GEZİLER/TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMASI  İÇİN GENEL İZİN:

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul’da yapılacak okul gezilerine,toplum hizmeti çalışmalarına ve tüm etkinliklere velisi bulunduğum aşağıda ismi bulunan öğrencinizin öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm.

ÖZEL SAINT MICHEL FRANSIZ LİSESİ 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇ YÖNETMELİĞİNİ(8 SAYFA),ŞEHİR İÇİ GEZİ/TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMASI GENEL İZİN BELGESİNİ VE MUVAFAKATNAMELERİNİ TESLİM ALDIM,OKUDUM, VE BİLGİLENDİM, HEPSİNİ ONAYLIYORUM.

VELİ                                                                                                      ÖĞRENCİ      

AD/SOYAD:     AD/SOYAD:

TARİH:     TARİH:

İMZA:                                                 İMZA:

e-posta: