İç Yönetmelik

T.C. 

ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞI 

ÖZEL SAINT MICHEL FRANSIZ LİSESİ 

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

İÇ YÖNETMELİĞİ 

Saint-Michel Fransız Lisesi İç Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır (OÖKY) .İç yönetmeliğimiz, veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları , tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları konularında bilgilendirmeyi amaçlar . İç Yönetmeliğimizin , veli ve öğrencilerimiz tarafından birlikte değerlendirilmesi ve gerektiğinde başvurmak üzere yıl sonuna kadar saklanması önemle rica olunur. İç yönetmelik sene başında tüm öğrencilerin tabletlerine gönderilir, sınıf öğretmeni tarafından sınıfta okunur ve gerekli açıklamalar yapılır.Veli ve öğrencinin imzası Yönetmeliğin okunduğu, anlaşıldığı ve Yönetmeliğe uyulacağı anlamı taşır. 

 1. GEÇ GELME , DEVAMSIZLIK 

Geç gelme 

Geç gelme, öğretmenler kurulunun belirlediği süre ile sınırlı olmak kaydıyla sadece birinci ders saati için geçerlidir.Bu sebeple birinci derse girmeyen daha sonraki derslere geç gelen, dersler bitmeden erken ayrılan öğrencilerin durumları devamsız olarak değerlendirilir. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi sene başı öğretmenler kurulunda karara bağlanmıştır, buna göre okula 08.15 ten sonra gelen öğrenciler birinci derse 

giremeyeceklerdir. Geç gelme durumu istisnai olmalıdır.Bunun dışındaki geç gelmelerde öğrenci bir sonraki derse girebilir. 

Devam, devamsızlık 

 • Öğrencinin okula devamı esastır, dersin öncelikle derste öğrenilmesi başarının temel ilkesidir.Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar , performans çalışmaları ile projelerin yanında ders ve etkinliklere katılım da göz önüne alınır.Okula devamsızlık bir hak değil , öğrencinin eğitim kaybı olarak görülüp sadece zorunlu durumlarda yapılmalıdır. 
 • Sınava hazırlanmak için devamsızlık yapmak eğitimde düzen ve programlı olma anlayışına engeldir. Öğrencinin okula gelmediği günlerde sınavlarda sorumlu olacağı konuların işlendiğini unutmamak gerekir. Ayrıca diğer öğrencilere istenmeyen bir örnek oluşturması nedeniyle de onaylanmayacağından, velilerimizin bu konuda özenli davranması beklenir. 
 • Veliler, öğrencilerin devamını sağlamakla yükümlüdür. Okula 5. ders bittikten sonra gelen öğrencilerin devamsızlığı 1 gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Sabah geç gelmeler için mazeret kağıdı kabul edilmez.
 • 5 kez geç gelen öğrenci yarım gün devamsız sayılır , e-okul sistemi tarafından dönem sonlarında hesaplanan bu durumun takip edilmesi gerekmektedir. 
 • Devamsızlık yapan öğrencilerin durumları, aynı gün içerisinde erkenden velisine mesajla bildirilir. Ayrıca devamsızlığı alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu, velisine yazılı olarak bildirilerek, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Her devamsızlık doktor raporu veya veli dilekçesiyle belgelenmelidir. 
 • Devamsızlık süresi özürsüz 10, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Bunu önlemek için toplam devamsızlığın 5. ,15. ve 25. günlerinde e-okuldan matbu uyarı yazısı ilgili öğrenciye , velisine iletilmek üzere ,elden teslim edilir. Öğrenci velisi sms ile bilgilendirilir. 
 • Özürsüz devamsızlık süresi 5 günü aşan öğrenciler belgeyle ödüllendirilemez. 
 • Okulda bulunduğu halde, gün içinde izinsiz olarak bir veya daha fazla derse/etkinliğe girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır ve davranışı Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir. 
 • Sınav/quiz: Tüm devamsızlıklar belgelenmelidir. Sınav ve quiz gününde yapılan devamsızlık için doktor raporu gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı çok özel durumlarda velinin okula şahsen gelip mazeret dilekçesini ilgili müdür yardımcısına vermesi gerekmektedir. Bir sınava veya quize gelemeyen öğrencinin velisinin gün içinde müdür yardımcısını telefonla veya e-posta ile devamsızlığın nedeniyle ilgili bilgilendirmesi gerekir. Herhangi bir sebeple bir sınava, quize giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrencinin telafi sınavı, okula geldiği günden itibaren uygulanabilir. Gerektiğinde öğrenci, raporu getirmesi beklenmeden telafi sınavına alınır ancak sınavın geçerli sayılabilmesi için uygun raporun süresi içinde ( özür gününü takip eden 5 iş günü içerisinde) teslim edilmesi gerekir. 
 • Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir ve e-okul sistemine işlenir. OÖKY’nin ilgili maddesinde belirtilen “zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi uzatılabilir” maddesinin uygulanabilmesi için velinin okula gelerek müdür yardımcısıyla görüşmesi ve gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçe ile mazeret kağıdı ve/veya raporu okul idaresine teslim etmesi gerekir. Dilekçe okul idaresi tarafından değerlendirilir, işlem buna göre yapılır. 
 • Eğitim-öğretim saat 08:00 ‘da başlar. Öğrenci en geç toplanma saati olan 07:55 ‘ te okulda olmalıdır . 
 • Bayrak Töreni hafta tatili başında ve bitişinde yapılır.Hafta başında yapılan tören 7:50’de başlar. Tüm öğrencilerin bu saatte okulda hazır bulunmaları gerekmektedir. 
 • Okula geç gelen öğrencinin sınıfa alınabilmesi için ilgili müdür yardımcısından derse kabul kağıdı alması gerekir. 
 • Okul servisinin okula geç gelmesi durumunda öğrenciye sınıfa giriş kağıdı verilir ancak devamsızlık e-okula girilmez. 
 • Okula gelen öğrenci derslerin bitimine kadar okuldan ayrılamaz. Özel bir nedenle okuldan çıkmak zorunda olan öğrenciler velileri veya velilerinin izin verdiği kişiler tarafından (öğrenci velisi kendisi gelemeyecekse öğrenciyi kimin alacağını mutlaka yazılı olarak ilgili müdür yardımcısına bildirmelidir) müdür yardımcısının vereceği çıkış belgesiyle okuldan çıkarılabilir. Öğrenci velisi mutlaka bir gün önceden ilgili müdür yardımcısını yazılı olarak bilgilendirmelidir. 
 • Doktor randevularının çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde alınmaması gerekmektedir. İzin alınmasının zorunlu olduğu durumlarda, izin isteğinin bir gün önceden ya da izin istenilen gün sabah en geç 08:30 ‘a kadar yazılı olarak ilgili müdür yardımcısına bildirilmesi gerekmektedir. 
 • Öğrenci okulda rahatsızlandığında durumunu müdür yardımcısına bildirir. Öğrencinin eve gönderilmesi gereken durumlarda veli, okul tarafından aranır .
 • Rahatsızlanan öğrenciler teneffüs sırasında revire gidebilirler .Ancak ders zili çaldıktan sonra , öğrenci rahatsızlandığını sebep göstererek tek başına revire gidemez.Böyle bir durumda öğrenci ders öğretmeninin veya müdür yardımcısının izni ile revire gidebilir. 
 1. SINIF GEÇME-DEĞERLENDİRME-SINAVLAR
 • Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; o dersten iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gereklidir.
 • Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki ortak yazılı sınav yapılır.
 • Hazırlık sınıflarında sınıf geçme, Fransızca ve Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı derslerindeki başarı durumuna göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Bu sınıflarda Fransızca ve/veya Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden ders kesiminde başarılı olamayan öğrenciler en geç okulun açıldığı ilk hafta içerisinde yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olduğu dersin sınavından en az 70 alan öğrenciler o dersten başarılı sayılır.
 • Hazırlık sınıflarında yıl sonu başarı ortalaması ile veya sorumlu olarak sınıf geçilemez. Başarısız olanlar, bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfı başarısı diploma düzenlenmesinde dikkate alınmaz.
 • Lise sınıflarında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçerler. Bu sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı( 9,10,11 ve 12.sınıflarda) ve Fransızca dersleri (9. ve 10. sınıflarda) yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerdir. Ortalamayla geçilemeyen derslerinden başarılı olmak koşuluyla, zayıf notu bulunsa bile yıl sonunda

ağırlıklı puan ortalaması en az 50 olan öğrenciler ortalama ile sınıf geçerler. Doğrudan veya yıl sonu başarı puanı ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ders kesiminde puan ortalaması 50’nin altında olup, 4 ve daha fazla başarısız notu olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Alt sınıflar dahil toplam 6 ’dan fazla sorumlu dersi bulunanlar sınıf tekrarı yapar. Ortalamayla geçilemeyen derslerden başarısız olanlar ancak sorumlu olarak sınıf geçebilirler. Sorumluluk o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar. Sorumluluk sınavları birinci ve ikinci dönemin ilk iki haftasında ve ikinci dönemin son iki haftasında olmak üzere olmak üzere bir öğretim yılında 3 kez yapılır. 

 • İlgili yönetmelik uyarınca , kültürlerarası değişim programlarına katılan öğrencilerin yurt dışında okudukları yıla ait puan ortalamaları öğrencinin adına e-okul sistemine eklenir ve diploma puanına yansıtılır. 
 • Performans notu: Her dersten 2 performans notu verilir.Zümre kararıyla 2’den fazla performans notu da verilebilir.Her dönem başında performans kriterleri ders öğretmenleri tarafından öğrencilere bildirilir , öğrenciler bu kriterlere göre değerlendirilir.
 • Öğretim yılı sonunda.

Derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; 

70.00-84.99 arasındakiler Teşekkür belgesi, 

85.00 ve üzeri olanlar Takdir belgesi ile 

6 dönem arka arkaya Takdir belgesi alan öğrenciler Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilir. 

 • Her sınıfın , her seviyenin ve okuldaki tüm öğrenciler arasında en yüksek dönem sonu ağırlıklı puan ortalamasına sahip öğrencileri , davranış puanları 100 olmak koşuluyla “Prix d’excellence” tablosunda yer alırlar. 
 • Davranışlarıyla arkadaşları ve öğretmenlerinin takdirini kazanmış öğrenciler öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda “Onur Belgesi” ile ödüllendirilir ve “prix d’honneur” tablosunda yer alır. 
 • Sınıf geçme–değerlendirme-sınavlar bölümünün içeriği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde değişiklik olması durumunda değiştirilir ve veli ve öğrenciler bilgilendirilir.
 1. SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
 • Sınav sırasında cep telefonu, tablet, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat ve benzeri cihazlar yasaktır.
 • Sınav süresince öğrencilerin birbirleriyle konuşmaları, herhangi bir gerecin ortak kullanımı, hesap makinası, sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanmaları ve sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır.Uyarıya rağmen kurallara aykırı davranan veya sınavda kopya çeken veya çekmeye yeltenen öğrencilerin durumları gözetmenler tarafından tutulacak bir tutanakla belgelenecek ve gerekli işlem yapılacaktır. Gözetmenler, kurallara aykırı davranan öğrencinin sınava devam etmesine izin vermeyebilir.
 • Sınav başlangıcından itibaren öğrenciler gözetmenlerin uyarılarına uymalıdır. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına oturma düzeninde değişiklik yapabilir.
 • Öğrenciler sıraların üzerinde, duvarda vb. yerlerde sınavla ilgili olabileceği düşünülen yazıları temizleyip, ders notlarını sıranın altından kaldırıp çantalarına koymalıdır. Cep telefonlarını görevli öğrenciye veya müdür yardımcısına verdiklerinden emin olmalıdırlar. Sıraların üzerinde sadece kalem, silgi kalemtraş olmalıdır. Kalem kutuları da çantalarında bulunmalıdır.

 

 1. KILIK KIYAFET
 • Tüm öğrencilerimizin okulumuz tarafından belirlenen üniformaya uymaları zorunludur. 
 • Saint-Michel üniforması Saint-Michel’li olmanın onurunun, okula aidiyetin bir ifadesidir. Ayrıca bireyin sorumlulukları ile ilgili davranışını da gösterir. Bu nedenle okulumuz öğrencilerinden üniforma anlayışına özen göstermelerini bekliyoruz. Öğrencilerin kıyafetleri temiz ve düzgün olmalı, yırtık veya yırtmaç içermemelidir. Etek boyları uygun olmalıdır. Üniforma geleneği öğrencilerin farklılıklardan ziyade birliğin önemini içselleştirmelerine olanak tanır. 
 • Öğrenci sabah okula üniforma ile gelir , okuldan üniformasıyla çıkar . Okulda bulunduğu süre içindeki kıyafeti her zaman üniformasıdır. 
 1. a) Kız öğrenciler: 
 2. Okul logolu siyah etek veya pantolon 
 3. Okul logolu mont 
 4. Okul logolu siyah veya beyaz bisiklet yaka t-shirt(uzun veya kısa kollu) 4. Okul logolu siyah kapüşonlu fermuarlı sweatshirt ya da hudi 
 5. Okul logolu uzun kollu siyah V yaka t-shirt 

b)Erkek öğrenciler : 

 1. Okul logolu siyah kumaş pantolon 
 2. Okul logolu siyah veya beyaz bisiklet yaka t-shirt(uzun veya kısa kollu) 3. Okul logolu uzun kollu siyah V yaka t-shirt 
 3. Okul logolu mont 
 4. Okul logolu siyah kapüşonlu fermuarlı sweatshirt ya da hudi 
 • Öğrenciler okula okul eşofmanıyla gelemez. Beden eğitimi dersi olan günlerde eşofmanlarını yanlarında getirir ve sadece beden eğitimi dersinde giyerler. Okul eşofmanı spor faaliyetinden hemen önce soyunma odasında giyilir , ders bitiminde çıkarılır. Beden eğitimi dersi 1. ders olan öğrenci okula okul eşofmanıyla gelebilir, ders bitiminde okul üniformasını giyer. Beden eğitimi dersi 7 ve 8. derste ise öğrenci okul eşofmanıyla okuldan çıkabilir. Beden eğitimi dersinde kırmızı okul logolu t-shirt , gri okul logolu eşofman üstü , gri okul logolu eşofman altı veya gri okul logolu şort giyilir.Bu kıyafetler beden eğitimi dersi dışında giyilmez. 
 • Hava soğuk olduğunda sweatshirt üzerine bir dış giyim parçası alınabilir. 5
 • Öğrencilerin göze çarpan takılarla ( piercing , hızma, yüzük, kolye , bilezik, küpe vb.) okula gelmeleri yasaktır. Bu kurallara uymayan öğrencilerin takıları okul idaresince alınır ve dönem sonunda geri verilir. Okulun arması dışında nişan , arma , sembol , rozet ve benzeri takılar yasaktır. 
 • Erkek öğrencilerin tıraşlı olmaları gerekir. 
 • Makyaj , takma tırnak ve renkli oje okula uygun değildir. 
 • Herhangi bir nedenle okula uygun olmayan bir biçimde gelen öğrenci, sabah derse girmeden önce derse hazır hale getirilir.Bu durumu alışkanlık haline getiren öğrencinin durumu Ödül ve Dsisiplin Kurulu’nca değerlendirilir. 
 • Saçların düzgün taranmış ve yüzün açık olması beklenir. Uzun saçlar toplanmalıdır.Öğrencilerin yüzü açık olmalıdır. 
 • Öğrenciler sınıfta ve okulun içinde şal , gömlek , örtü , kazak , kot mont vb. eşyaları üniformanın üzerinde kullanmazlar . 
 • Üniforma yerine giyilen tişört ,sweatshirt , kazak gibi uygun olmayan kıyafetler okul idaresince alınır , bir kereye mahsus olmak üzere gün sonunda geri verilir.Tekrarı halinde dönem sonunda geri verilir.Bu kurallara uyulmadığında uygun olmayan kıyafetler aileye bilgi verilerek okul idaresince alınır ve dönem sonunda geri verilir.

Yukarıda belirtilen kurallardan herhangi birine uyulmadığında ve düzeltilmesi istendiğinde öğrenci sözlü olarak uyarılmış olur .Tekrarı halinde öğrenciye yazılı uyarı verilir .Yazılı uyarıya rağmen , bu konudaki uyarıları dikkate almayan öğrencinin durumu Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir. 

MEB OÖKY’nin onuncu kısmı (öğrenci davranışları , ödül ve disipline ilişkin hükümler) bölümünün okunması önerilir. 

 1. GENEL KURALLAR
 • Öğrenci takip sistemi tüm seviyelerde uygulanır .Buna göre; Okul araç-gereçlerinin getirilmemesi,ödev yapılmaması ,kılık kıyafetle ilgili sınırlamalara uyulmaması ,geç kalma ve devamsızlık, dersin işleyişini aksatma vb. davranışlar söz konusu olduğunda aşağıdaki prosedür izlenir. 
 1. Öğretmen-Öğrenci Görüşmesi: Yaşanan problemle ilgili olarak öğretmen öğrenciyle birebir görüşür ve durumu öğrenciye anlatır. Eğer hata devam ederse, öğretmen bir uyarı kâğıdı doldurur ve durumu açıklayarak rehberlik servisine iletir. 
 2. Rehberlik Servisi İle Görüşme: Rehberlik Servisi her uyarı fişi aldığında durumu öğrencinin takip dosyasına kaydeder ve hatanın sebebini anlamak için öğrenciyle görüşür. 3. Sözleşme: Rehberlik Servisinin takibine rağmen sorunlar devam ediyorsa öğrenciler, 3. Görüşmeden itibaren sözleşme imzalatılmak üzere ilgili müdür yardımcısına yönlendirilir. 4. Veli ve öğrenciyle Sözleşme: Problemin devamı durumunda öğrenci ve ailesi, ilgili müdür yardımcısının odasında sınıf öğretmeninin de hazır bulunduğu problemin tartışılacağı bir toplantıya çağrılır. Müdür yardımcısı, toplantı sonunda öğrenci ve aileye sözleşme imzalatır. Bütün bu sürece rağmen davranış düzeltilmemişse öğrencinin davranışı Ödül ve Disiplin Kurulu’nca değerlendirilir. 

 

 • Okul yaşamını ilgilendiren tüm bilgiler okul internet sitesinde yayınlanmaktadır.
 • Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, karne verilmesi beklenmeden, e okul veli bilgilendirme sisteminden düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.
 • Öğrenciler cep telefonu, video kamera ve benzeri elektronik araçları ,kantin, bahçe, medyatek dahil olmak üzere okul içinde kullanamazlar. Telefon etmek isteyen öğrenci müdür yardımcılarının veya okul rehber öğretmenlerinin izniyle okulun telefonlarını kullanırlar. Telefonlar sabah birinci zilde kapatılır, sınıfta bulunan kutuya konulur.
 • Birinci derse geç kalan öğrenci sınıfa girmeden önce müdür yardımcısından anahtarı alır telefonunu sınıftaki kutuya koyar ve anahtarı geri götürür. Son dersin son iki dakikasında görevli öğrenci müdür yardımcısından anahtarı alır ve kutuyu açar .Öğrenciler sınıftan çıkarken telefonlarını kutudan alırlar. Bayrak töreni sınıflarda olduğunda tören esnasında telefonlar çantalarda veya kutuda bulunmalıdır. Bayrak töreni bahçede olduğunda ise telefonlar tören bitimine kadar çantalarda bulunmalıdır .
 • Cep telefonu veya benzeri araçlar izinsiz olarak fotoğraf ve/veya video çekme amacıyla kullanılamaz. Pedagojik bir amaç için fotoğraf makinelerinin, cep telefonlarının ve video kameraların vb. araçların kullanımı müdür yardımcısının iznine bağlıdır.Öğrenci bu araçlardan birini kullanırken görüldüğünde söz konusu araç alınır ve dönem sonunda teslim edilir. Aynı öğrencinin yeniden herhangi bir teknolojik araçla görülmesi durumunda ise iade yıl sonunda yapılır.
 • Derste tablet kullanılmasını gerektirmeyen bir etkinlik yapılıyorsa, tablet mutlaka öğrencinin çantasında bulunmalıdır.
 • Öğrencilerin kendilerine ait olan kullanıcı kimliklerini ve şifrelerini, her ne sebeple olursa olsun , bir başkasına vermesi ve kendisine ait olmayan kullanıcı kimlik ve şifrelerini kullanmaları yasaktır.Kullanıcı kimliği ile yapılmış tüm işlemlerden ilgili kullanıcı sorumlu tutulacaktır.
 • Göndericinin izni olmaksızın size gönderilen bir belgeyi ( elektronik adres, dosya,metin, resim, video, internet linki vb. ) başkalarına aktarmak uygun değildir .Multimedya içeren okul içi çalışmaları üçüncü şahıslara göndermek ve sanal ortamda yaymak yasaktır.
 • Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin disiplinle ilgili hükümleri uyarınca okuldaki bilişim cihazlarından uygun olmayan ve okul tarafından yasaklanan sitelere girilmesi, bu araçların eğitim amacı dışında kullanılması yasaktır. Okulun Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylanmamış hiçbir teknolojik araç derslerde kullanılamaz.
 • Öğrencilere okul tarafından sağlanan e-posta adresleri eğitimin bir parçasıdır .Eğitim içerikli olmayan elektronik posta gruplarına abone olunması ve benzeri kullanımlar için okulun iletişim imkanlarının kullanılması yasaktır. Bu adreslerin yanlış kullanımları konusunda gerekirse Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin disiplinle ilgili maddeleri uygulanır.
 • Okul eşyasına bilerek zarar veren öğrenciler, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin disiplinle ilgili hükümlerine göre cezalandırılırlar. Zararı öğrenci velisi karşılar.
 • Projelerin ve ödevlerin hazırlanmasında kitap ve/veya internetten doğrudan kopya çekilmesi akademik dürüstlük ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Ödevlerin özenli olarak yapılması gerekir. Bu kapsamda medyateğin daha etkin kullanımı ve alınan kitapların/filmlerin zamanında iadesi önemlidir. 
 • Çevre bilinci yüksek öğrenciler yetiştirirken öncelikle yakın çevremize önem vermemiz gerekir. Sınıflar , kantin , tuvaletler personel tarafından düzenli olarak temizlenir , ancak

ortak alanların temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır. Sınıf içinde, ilgili derste kullanılmayan eşyaların sıra ya da çanta içinde bulunması gerekir.Yerler ya da ortak alanlar kişisel eşyaların konulması için uygun değildir.Öğrenciler bulundukları sınıfın ve özellikle sıralarının temizliğinden sorumludurlar. 

 • Teneffüslerde öğrencilerin sınıflarını ve katları boşaltmaları gerekmektedir.Bahçe , medyatek ya da kantine inerler . 
 • Sınıflarda ve okul binası içinde kantin dışındaki yerlerde yemek yemek yasaktır.
 • Öğrenciler kitaplarını sıra altlarında veya sınıflardaki raflarda düzenli olmak kaydıyla saklayabilirler. Özel eşyaların (kıyafet, resim dosyası, spor çantası vb.) sınıflarda bırakılması uygun değildir. 
 • 11.sınıf öğrencileri sırayla nöbetçi öğrenci olarak görevli olup, nöbetçi öğretmene ve idareye her konuda yardımcı olmakla yetkilidirler. Öğrenciler nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin uyarılarını dikkate alırlar. 
 • 12. Sınıf öğrencileri öğle tenefüslerinde yemek yememek koşuluyla müdür yardımcısının belirlediği sınıfta kalıp ders çalışabilirler. 
 • Kantinde akıllı kart sistemi bulunmaktadır.Öğrenciye özel olarak çıkarılan bu kartlar bir depozito ücreti karşılığında çıkartılır . Sisteme tanımlanan kartlarının dolumunu öğrenciler nakit olarak sabah ders başlamadan önce ve teneffüs saatlerinde (öğle teneffüsü hariç) yapılabilecektir.Havale/EFT yapmak isteyen velilerimiz Belgo Gıda İşletmeleri ve İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.IBAN no: TR27 0011 1000 0000 0058 8444 90 hesabına yapabilirler.Öğrenciler kantinden kantin kartlarıyla alışveriş yaparlar.Öğrenciler isterlerse evden getirdikleri yiyecekleri kantinde bulunan mikrodalga fırınlarda ısıtabilirler. 
 • Kantin , yemekhane ve okul bahçesi dışındaki mekanlarda yemek yenmesi yasaktır.
 • Asansör ve engelli tuvaletleri , engelli bireyler ve belli sebeple hareket kabiliyeti kısıtlanan öğrencilerin kullanımı içindir. 
 • Okul saatlerinden sonra okulda kalarak öğretmen gözetimi dışında çalışma yapacak öğrencilerin müdür yardımcılarını bilgilendirmeleri gerekmektedir. 
 • “Saint Michel” adı ve SM logosu kurumun tescilli mülkiyetidir. Kanuna uygun olarak tescil edilmiş olduklarından kişisel ve/veya kamusal amaçlarla (basılı evrak, video ya da ses kaydı, elektronik ortam, sosyal medya vb) herhangi bir ortamda kullanımları ve yayınlanmaları kesinlikle yasaktır. Öğrenciler idarenin izni olmadan, okulun adını hiçbir kültürel, sportif veya ticarî etkinlikte kullanamazlar.
 • Sigara, alkol vs gibi zararlı maddeleri okul içinde ve çevresinde bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Bu davranışlar görüldüğünde öğrenci Ödül ve Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
 • Adres, telefon, e-posta ile ilgili değişikliklerin okul idaresine duyurulması önemli ve zorunludur. e-okuldan matbu olarak gönderilen evraklar Mernis sisteminde kayıtlı ikamet adresinize gönderilmektedir. Resmi kayıtlar ile okul kayıtları arasındaki tutarlılık velinin sorumluluğundadır.
 • Okuldan e-posta veya sms ile veli ve öğrenciye gönderilen duyuruların okunması ve gereğinin zamanında yapılması kişilerin sorumluluğundadır.
 • Okul müdürünün gerekli gördüğü durumlarda çanta ve üst araması yapılır.
 • Sınav kağıtları her sınav sonrasında öğrencilere gösterilir ve öğrencilerin tüm soruları cevaplanır. Performans notları da detaylarıyla öğrencilere açıklanır.
 • Öğrenciler okulun tüm öğretmenlerine, personeline ve arkadaşlarına karşı saygılı davranırlar. Tehlikeli oyunlardan ve kaba hareketlerden kaçınılır.
 • Öğrenciler, ders esnasında, Müdür Yardımcısının iznini almadan başka bir sınıfa girmezler, kişisel duyurular için sınıf tahtasını kullanmazlar, afiş asmazlar. Tüm duyurular için Müdür Yardımcısının onayını isterler.
 • Öğrenciler okula büyük paralar ve değerli eşyalar getirmezler. Getirdikleri takdirde Müdür Yardımcısına teslim ederler ve okuldan çıkarken geri alırlar. Aksi halde Okul İdaresi hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Servis kullanan öğrenciler okula gelirken araçtan okul bahçesinde inerler ve eve dönerken araca okul bahçesinde binerler. Okul idaresi araca okul dışında binen veya inen öğrencilerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez, tüm sorumluluk veliye aittir.
 • Okulun Acil Durum Yönetim Planının öğrenci tarafından bilinmesi, gerektiğinde harfiyen uygulanması gerekmektedir. 
 • Öğrencilerin sınav dönemleri dışında tabletlerini sınıf dışına, kantine, okul bahçesine indirmeleri yasaktır.

Yukarıda belirtilen kurallardan herhangi birine uyulmadığında ve düzeltilmesi istendiğinde öğrenci sözlü olarak uyarılmış olur .Tekrarı halinde öğrenciye yazılı uyarı verilir .Yazılı uyarıya rağmen , bu konudaki uyarıları dikkate almayan öğrencinin durumu Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir. 

 1. OKUL İÇİ VE DIŞI ETKİNLİKLER 
 • Her ay bir öğrenci “ayın öğrencisi” seçilir ve yetenekler duvarına ( mur de talent ) fotoğrafı asılır . Eğer birden fazla öğrenci ortak bir proje gerçekleştirdiyse birden fazla öğrenci o ayın öğrencisi ilan edilir. 
 • Okulumuz, ders yılı boyunca öğrencilerimizin sosyal olarak olgunlaşmalarını sağlamak ve çeşitli deneyimler kazanabilmeleri amacı ile birtakım etkinlikler düzenler.Ancak gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan bu etkinliklere katılan öğrencilerin derslerini aksatmamaları esastır. Etkinlikler dolayısı ile öngörülen ders programının ve sınav tarihlerinin değiştirilmesi veya iptal edilmesi söz konusu değildir . 
 • Okuldaki tüm etkinlikler okul idaresinin izniyle yapılır. Öğrenciler okulun farklı alanlarına (sınıf, bahçe vb.) önceden izin almaksızın hiçbir afiş vb. asamazlar, izin aldıkları etkinliğin kapsamının dışına çıkamazlar. Bu etkinlikler okul malına ve/veya okul öğrencilerine zarar verir bir nitelik içerirse ya da etkinlik sırasında OÖKY’nin disiplinle ilgili maddelerine aykırı bir durum gerçekleşirse söz konusu öğrencilerin durumu Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir. 
 • 12. Sınıf öğrencilerimizin veda kutlamalarını okul yönetiminin onayı ile sürdürmeleri kurumsal bir sorumluluktur. Bu nedenle birlikte olunacak mezuniyet eğlencelerinde öğretmenlere, personele, diğer sınıf seviyelerindeki öğrencilere karşı saygılı olunmalı;

bu eğlencelerde havai fişek, renkli toz, yağlı boya, su , herhangi bir sıvı ya da amaçları dışında kullanılan besin ürünleri vb. hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Kutlama sadece kurum içerisinde yapılır.

 • Okul öğrencileri, okulun adını kullanarak okulun izni olmadan gezi, etkinlik vs. düzenleyemez. Veli bilgilendirmeden okul tarafından şehir içi/şehir dışı gezi düzenlenmez. Velinin yazılı izni olmadan öğrenci hiçbir geziye katılamaz.
 • Okul gezileri eğitsel amaçlı olup öğrenciler bu geziler sırasındaki tüm tutum ve davranışlarından sorumludur.
 • Öğrencinin okulda yaptığı etkinlikler e-okul sisteminde sosyal etkinlikler modülüne işlenir.Öğrencinin Kaymakamlık/Valilik onaylı okul dışı bireysel etkinliklerinin sosyal etkinlikler modülüne kaydı için , etkinliğin yapıldığı kurum/kuruluş tarafından “Sosyal

Etkinlik Alan ve Kategorileri Çizelgesi’nin doldurulup ilgili kurum tarafından imzalanıp , onaylandıktan sonra ilgili müdür yardımcısına teslim edilmesi gerekir. 

MUVAFAKATNAME 

Velisi bulunduğum ……………………………………. ………………………………………. ‘in ve ailemizin kişilik haklarını ihlal etmemek koşuluyla; çocuğumuzun Saint Michel Fransız Lisesi ‘nde ve okul yönetiminin denetimindeki okul dışı etkinliklerde çekilecek fotoğrafları ile ses ve video kayıtlarının, okulunuzun web sayfası , ile her türlü yazılı, basılı ve görsel mecra ve medyada kullanılmasına, işlenmesine, basılmasına, yayımlanmasına, çoğaltılmasına, temsiline , umuma iletimine ve dağıtımına süresiz olarak izin veriyoruz. Bu tür kullanıma tamamen kendi 

rızamız ile izin verdiğimizi ve bu konuda muvafakatimizin tam olduğunu; bunların kullanılması sebebiyle Saint Michel Fransız Lisesi’nden, yöneticilerinden ve / veya çalışanlarından hiçbir nam ve sıfat altında hak talep etmeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

VELİ AD/SOYAD: ÖĞRENCİ AD/SOYAD: TARİH: TARİH: 

İMZA: İMZA: 

e-posta:

MUVAFAKATNAME 

Velisi bulunduğum ……………………………………. ………………………………………. ‘ in, Saint Michel Fransız Lisesi’nde ve okul yönetiminin denetimindeki okul dışı etkinliklerde herhangi bir sağlık sorunu yaşaması durumunda ve okulunuzda kayıtlı iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşılamaması halinde; çocuğumuzla ilgili her türlü acil tıbbi yardım talep etme kararı verme yetkisinin okul yönetimine ait olduğunu, bu yetkinin kullanılması nedeniyle doğacak giderlerden okul yönetimini sorumlu tutmayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 

VELİ AD/SOYAD: ÖĞRENCİ AD/SOYAD: TARİH: TARİH: 

İMZA: İMZA: 

e-posta: 

ŞEHİR İÇİ TÜM GEZİLER/TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMASI İÇİN GENEL İZİN: 

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul’da yapılacak okul gezilerine,toplum hizmeti çalışmalarına ve tüm etkinliklere velisi bulunduğum aşağıda ismi bulunan öğrencinizin öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. 

VELİ AD/SOYAD: ÖĞRENCİ AD/SOYAD: TARİH: TARİH: 

İMZA: İMZA: 

e-posta: 

ÖZEL SAINT MICHEL FRANSIZ LİSESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇ YÖNETMELİĞİNİ , İZİN BELGESİNİ VE MUVAFAKATNAMELERİNİ (11 Sayfa) TESLİM ALDIM,OKUDUM, VE BİLGİLENDİM . 

VELİ AD/SOYAD: ÖĞRENCİ AD/SOYAD: TARİH: TARİH: 

İMZA: İMZA:

e-posta: